Knižný ateliér

Knižný ateliér vzniká v priestoroch Starej tržnice ako otvorená platforma pre jednotlivcov a subjekty, rôznym spôsobom aktívne v oblasti knižnej tvorby, knižnej ilustrácie a komiksu. Smerom dovnútra chce táto iniciatíva vytvoriť zázemie pre komunitu ilustrátorov, vo veľkej miere tvorenú (hoci nie limitovanú) mladými profesionálmi z okruhu občianskeho združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov (ďalej len ASIL). Smerom von chce pôsobiť najmä prostredníctvom popularizačných aktivít, workshopov, prednášok, výstav a ďalších príležitostných podujatí, určených pre odbornú aj laickú verejnosť. Filozofickým základom projektu je myšlienka podporiť obraz Bratislavy ako mesta, v ktorého kultúre má knižná ilustrácia kľúčové postavenie nielen vďaka tradícii medzinárodne rešpektovaného bienále (BIB), ale najmä vďaka živej knižnej kultúre a originálnemu príspevku mladých tvorcov.
 
Dlhodobým cieľom projektu je vybudovať v priestore plnohodnotné technické a funkčné zázemie, potrebné pre knižnú a ilustrátorsko-grafickú dielňu a kompaktný mimoškolský vzdelávací program v oblasti vizuálno-naratívnych žánrov (picture-booky, komiks). Prvým krokom pri vývoji tohto programu, o podporu ktorého týmto žiadame, je koncepčná príprava a realizácia pilotnej série workshopov, zameraných na najrôznejšie aspekty, techniky a žánre knižnej tvorby (voľnej ilustrácie, komiksu, koláže, pop-up knihy, …) pod vedením profesionálnych lektorov z prostredia ASIL. Základom tohto uvažovania je pôvodný vzdelávací formát, ktorý kombinuje praktickú aplikáciu ilustrátorských a remeselných postupov s ponorom do dejín slovenského knižného umenia a ukážkami od konkrétnych tvorcov z rôznych období a oblastí. V skúšobnej prevádzke plánujeme do konca roka pripraviť 12 samostatných workshopov v trvaní cca. 180 minút, otvorených pre široký okruh záujemcov o súčasné techniky ilustrácie a knižnej väzby. Rozpočet projektu zohľadňuje náklady na odmeny za koncepčnú prípravu a vedenie workshopov, materiálové zabezpečenie pracoviska a prenájom priestoru.
Knižný ateliér je súčasťou rozsiahlejšej iniciatívy, pozostávajúcej z trojice projektov – Čajového ateliéru, Keramického ateliéru a Knižného ateliéru, ktoré okrem zdieľaného priestoru v Starej tržnici spája vzťah k rukodielnej tvorbe a analógovej kultúre. Variabilný priestor v Starej tržnici umožňuje paralelné fungovanie všetkým troch subjektov v rámci pevne stanoveného týždňového rozvrhu. Projekt vzniká v partnerstve s vydavateľstvom ilustrovaných kníh Monokel, ktoré Knižný ateliér formálne zastrešuje a poskytuje preň časť technickej a funkčnej infraštruktúry (grafický lis, pigmentovú fine art tlačiareň, knižnicu a knižný fond).
Hlavným partnerom knižného ateliéru je vydavateľstvo Monokel books: www.monokel.ooo